Contact

phone085-7825555

mailinfo@fonz.nl

location_onBinderseind 9
5421 CG Gemert

Bekijk bedrijfspagina

Contact

phone085-7825555

mailinfo@fonz.nl

location_onBinderseind 9
5421 CG Gemert

Bekijk bedrijfspagina

Privacy statement

Privacystatement FONZ

Het privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door FONZ V.O.F. (KvK nummer 63496690) hierna aan te duiden als “FONZ”.

Waar “u of uw” in de tekst vermeld staat wordt bedoeld:

 • Klant van FONZ of
 • Werknemer van een klant van FONZ

Verwerking van persoonsgegevens door FONZ

Voor FONZ is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. FONZ vindt het belangrijk om u hierover duidelijk en transparant te informeren. FONZ respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld ter bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door FONZ verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren activiteiten van intern beheer en opstellen van financieringsaanvragen;
 3. Het berekenen,vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de door u gestelde vragen;
 5. Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van FONZ
 6. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 7. Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die per e-mail worden verzonden;
 8. Voor het verbeteren van de website en dienstverlening van FONZ
 9. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’);
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en) (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat FONZ niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden door FONZ verstrekt aan de volgende derde partijen:

 • Uw persoonsgegevens verstrekken we aan de financieringsinstelling of andere uitvoerder van het financiële product
 1. Om u een persoonlijk aanbod te kunnen doen of
 2. Deze instanties in staat te stellen een oordeel te vormen over de financieringsaanvraag of
 3. Om met u persoonlijk in gesprek te komen.
  Indien persoonsgegevens in dit kader worden gedeeld met derden verwijzen wij u naar hun privacy beleid.
 • Ook verstrekken wij uw persoonsgegevens aan elke financiële dienstverlener welke FONZ op verzoek van en met uw toestemming inschakelt.
 • Accountant
 • Belastingdienst

De uitwisseling vindt om de volgende reden(en) plaats: in behandeling nemen en succesvol afronden van kredietaanvragen.

De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacystatement. U kunt deze statement(s) hier vinden op vinden op de website van desbetreffende partijen.

FONZ verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het is voorgaande is alleen anders wanneer:

 • U uw voorafgaande toestemming heeft gegevens voor de betreffende verstrekking of
 • FONZ wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

FONZ maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Partijen die FONZ inschakelt maken mogelijk wel gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Het belang van deze partijen in het gebruik van deze technieken is gelegen in digitaal aanvragen van financieringsoplossingen voor klanten van FONZ. De geautomatiseerde besluitvorming maakt – in de kern – gebruik van de volgende onderliggende logica: Digitaal aangeleverde financiële gegevens van klanten.

Bewaartermijn

Gegevens mogen op grond van de AVG niet langer worden bewaard dan gezien het doel waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens wordt volgens de volgende criteria bepaald: toepasselijke wet- en regelgeving omtrent bewaartermijnen. Als het bewaartermijn is verstreken worden de persoonsgegevens door FONZ digitaal verwijderd uit de systemen en vertrouwelijk papier wordt vernietigd. Uw gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijnen, vastgelegd in onder andere:

 • Burgerlijk Wetboek.
 • Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting.
 • Wet op de omzetbelasting.
 • Wet Rijksbelastingen.
 • Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting.
 • Uitvoeringswet AVG.

De bewaartermijn van uw gegevens wordt volgens de volgende criteria bepaald: Wij bewaren deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden rekening met wettelijke verplichtingen. We hanteren  een maximale bewaartermijn van 7 jaar.

Beveiliging van persoonsgegevens

FONZ zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder de behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk. Ook hanteren wij een cleandesk procedure en automatische vergrendeling van computer.

Wettelijk regels bij verwerking van persoonsgegevens

Bij de verwerking van persoonsgegevens is FONZ onder meer gebonden aan onder andere de volgende wet- en regelgeving:

 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

Richtlijnen en codes bij verwerking persoonsgegevens

De financieringspecialisten en overige betrokkenen van FONZ handelen binnen hun werkwijze in beginsel conform de wettelijke verplichtingen en verplichtingen voortvloeiend uit de met u gemaakte afspraken. Hiernaast hanteren zij de morele normen en waarden uit hoofde van hun beroepsethiek en houden zij zich aan de wettelijke privacyregels.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.
Inzagerecht
U heeft het recht de door FONZ  verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelf verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op:

 1. Uw toestemming;
 2. Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en);
 3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen of
 4. Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van FONZ en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan FONZ om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat FONZ de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 3. Indien FONZ de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en
 4. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan FONZ verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming
Voor de hiervoor als nummer 5-7-8 genummerde doeleinden geldt dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Termijnen
Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen één (1) maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen één (1) maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie (3) maanden.

Identificatie
Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Klachtenregeling

FONZ hecht veel waarde aan tevreden relaties. Daarom werken we continu aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, één van onze medewerkers of welk aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Klachten kunnen op verschillende wijze aan ons kenbaar worden gemaakt:

 1. Telefonisch door contact met ons op te nemen via telefoonnummer 085-7825555 of
 2. Schriftelijk door de klacht te versturen naar FONZ, Binderseind 9, 5421 CG Gemert

De klachtenprocedure van FONZ is op ieder moment op te vragen of te downloaden van haar website www.FONZ.nl.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan door FONZ worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van FONZ, www.FONZ.nl.

FONZ kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacystatement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacystatement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te beiden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over dit privacystatement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één (1) van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen.

Wil je weten wat Fonz
voor jou kan betekenen?

neem contact op
1